“Zhonghua beiju: hiaxia liangan jijiang daolai d minzhu zhuyi da chongtu” (Chinese tragedy: the coming clash of nationalism in the Taiwan Strait)

Title: “Zhonghua beiju: hiaxia liangan jijiang daolai d minzhu zhuyi da chongtu” (Chinese tragedy: the coming clash of nationalism in the Taiwan Strait)
Format: Chapter
Publication Date: 2001
Publisher Taipei Taiwan Research Foundation
Ivan Allen College Contributors:
Citation: Minzhu zhuyi yu liangan guanxi (Nationalism and cross-strait relations. 409 - 432. Taipei Taiwan Research Foundation.
Related Departments:
  • Center for International Strategy, Technology, and Policy
  • School of International Affairs